UV/VIS spektroscopy

Transmission, reflection, 190 - 1100 nm

Company: Analytik Jena
Model: SPECORD 200

Responsible
Gundula Helsch